Open Close

All posts tagged บ้านเอื้ออาทรพระราม2

  • บ้านเอื้ออาทร23t

    โครงการบ้านเอื้ออาทรโครงการดีๆจากการเคหะแห่งชาติ

    บ้านเอื้ออาทร            บ้านเอื้ออาทร โครงการที่ิยู่อาศัยของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย อยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติ โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 390,000 บาท ทำการเช่าชื้อกับการเคหะฯโดยตรง ซึ่งจะผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกกว่าสถาบันการเงินอื่นๆ โครงการบ้านเอื้ออาทรกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ…