Open Close

All posts in ห้องพระ การจััดห้องพระ ฮวงจุ้ยห้องพระ

  • KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

    การจัดโต๊ะหมู่บูชาไว้สักการบูชาที่บ้าน

    โต๊ะหมู่บูชา       การตั้งโต๊ะหมู่บูชา ไว้สักการบูชาเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธนั้น สิ่งสำคัญควรตั้งโต๊ะหมู่บูชาให้อยู่ในทิศทางที่เหมาะสมและสูงพอสมควร การตั้งโต๊ะหมู่บูชา นิยมหันหน้าไปทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออก สำหรับการวางพระพุทธรูป ตำแหน่งสูงสุดให้วางพระพุทธรูป พระพุทธเจ้า รองลงมาเป็นพระอริยสาวก พระอรหันต์ จากนั้นเป็นพระเกจิอาจารย์…

ห้องพระ12t