บ้านสำเร็จรูป9

บ้านสำเร็จรูป9

SCAN’s von 6/9 cm Dia’s

DOKUMENTATION FOTOS vom

Loft Cube Projekt
von
WERNER AISSLINGER
Locationbilder und Dokumentation
auf dem Dach der UNIVERSAL MUSIC
in Berlin
am
02. Mai 2003
© STEFFEN J€NICKE

fŸr
Communication & Press Services
Ins A. Lombard-Sarasin
info@lombard.ch
+41 (0) 1 385 55 33


Leave a comment